↑ Terug naar Zorg

CLB

 

clb_kleinOnze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg, verder in deze tekst “PCLB” of “CLB” genoemd.
Het CLB heeft om de veertien dagen een zitdag op school. Welke data dat precies zijn kan u onderaan terugvinden.
Het CLB ondersteunt kleuter-, lagere en stedelijke scholen van het provinciaal, stedelijk of gemeentelijk onderwijs.
Leren gaat zoveel beter als men zich goed voelt op school.

Daarom is leerlingenbegeleiding – samen met het schoolteam – zo belangrijk.
De Rechten van het Kind vormen de leidraad van het CLB, in theorie en in praktijk.
Het CLB heeft bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun ontwikkeling een leerproces bedreigd worden.

 • Het CLB kan leerlingen begeleiden op 4 domeinen:
  • Leren en studeren:
  • leren omgaan met en verhelpen van leermoeilijkheden, faalangst, …
 • De schoolloopbaan:
  • informatie bieden en leren studiekeuzes maken
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling:
  • leren omgaan met elkaar, verdriet helpen verwerken,
  • pestproblematiek, gedragsmoeilijkhededen, …
 • Preventieve gezondheidszorg:
  • medische onderzoeken en vaccinaties verrichten, leren gezond leven, …

Het CLB werkt hoofdzakelijk op vraag van leerlingen, ouders of leerkrachten.
Individuele vragen om informatie, om hulp, om begeleiding ….
Of vragen van een klasgroep, een oudergroep …
Elke vraag is belangrijk en verdient aandacht.
Vele vragen kunnen door een goede samenwerking school – ouders – leerling(en) beantwoord worden.

 • Het CLB werkt ook samen met andere diensten. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg en met toestemming van de ouders en met respect voor de privacy.
 • Het CLB werkt in teamverband: maatschappelijk werkers, pedagogen of psychologen, artsen en verpleegkundigen …
  Zo kunnen moeilijke situaties deskundig en met de beste zorg benaderd worden. Het CLB werkt dicht bij de school, maar is er geen deel van. De werking is onafhankelijk.
 • Het houdt een leerlingendossier bij met de verplichte medische gegevens en de begeleidingsvragen.
  Dit dossier valt onder het beroepsgeheim van elke CLB-medewerker.
  De ouders hebben het recht via een gesprek of verslag geïnformeerd te worden over de inhoud van hun dossier.
 • Als een leerling van school verandert wordt dit dossier aan het nieuwe CLB overgemaakt.
  Ouders kunnen schriftelijk verzet aantekenen tegen deze overdracht binnen een termijn van 30 dagen. De medische gegevens moeten altijd overgedragen worden.
 • Klachtenprocedure:
  Mochten er onverhoopt klachten zijn over de CLB-werking, dan kunnen die steeds schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan de directie van het Provinciaal CLB.
  Binnen de 5 werkdagen wordt hierop gereageerd.
 • CLB-medewerkers voor onze school zijn
  INGRID LOMBAERT
  INGRID ERNENS
  MYRIAM STANDAERT
  AN WIRIX
  Ze zijn op vaste tijdstippen aanwezig in de school.
  Gesprekken kunnen plaatsvinden op school of in het centrum.
  De data van de aanwezigheid in de school vind je op de kalender.

Ons centraal adres:     Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg
Willekensmolenstraat 140, 3500 Hasselt
Tel.: (011)23 81 20
Fax: (011)23 81 15
E-mail: pclb@limburg.be

Openingsuren : van 08.30u. tot 12.30u en van 13.30u. tot 17.00u. Na 17.00 u. enkel op afspraak.

Preventieve gezondheidszorg:

VERPLICHT AANBOD

De algemene consulten vinden plaats in het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding Limburg.

Algemene consulten:

Doelgroepen:
2e jaar kleuteronderwijs – 5e jaar lager onderwijs

Wachtzaalactiviteiten:

In overleg met de school biedt het CLB een leeftijdsgericht aanbod aan.

Gerichte consulten:

De gerichte consulten vinden plaats in de school op voorwaarde dat de school over een geschikt lokaal beschikt. Indien er geen geschikte ruimte ter beschikking is, zal het gerichte consult uitgevoerd worden in het centrum.

Doelgroepen:
1e jaar kleuteronderwijs op voorwaarde dat de kleuters vóór 1 januari drie jaar geworden zijn
1e  jaar lager onderwijs
3e  jaar lager onderwijs

Verzet:

De ouders kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een algemeen of gericht consult door een bepaalde arts van het CLB. Dit verzet wordt schriftelijk meegedeeld aan de directeur van het centrum via een aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs. Het verzet is getekend en gedateerd.
De persoon die verzet heeft aangetekend is verplicht de consulten te laten uitvoeren binnen negentig dagen. Deze termijn gaat in op de datum dat de aangetekende brief werd verzonden of de datum die het ontvangstbewijs vermeld.
Dit consult kan uitgevoerd worden door een arts van een ander centrum, een andere arts van hetzelfde centrum of nog een andere arts die beschikt over hetzelfde bekwaamheidsbewijs als de artsen die aan een centrum verbonden zijn. In dit geval zijn de kosten ten laste van de ouders.

Profylaxe:

De schooldirecteur en het Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding zijn verplicht om maatregelen te treffen om de uitbreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.
We vragen de ouders om onmiddellijk de schooldirecteur te verwittigen bij het vermoeden of de vaststelling van een van de volgende ziekten in het huis van de leerling:

Buiktyfus
Hepatitis A
Hepatitis B
Meningokokkenmeningitis en –sepsis
Poliomyelitis
Difterie
Infectie met beta-hemolytische streptokokken van groep A (onder meer Roodvonk)
Besmettelijke tuberculose
Shigellose (Dysenterie)
Salmonellosen
Kinkhoest
Bof
Mazelen
Rubella (Rodehond)
Schurft
Varicella (Windpokken)
Impetigo
Schimmelinfecties van de schedelhuid
Schimmelinfecties van de gladde huid
Mollusca Contagiosa (Parelwratten)
Pediculosis Capitis (Hoofdluizen)
HIV-infectie
VERZEKERD AANBOD

Bijzondere consulten:

De bijzondere consulten worden in de school uitgevoerd.

Doelgroep:
Een bijzonder consult wordt aangeboden aan de leerlingen vóór of onmiddellijk nadat ze instappen in het buitengewoon onderwijs.

Vaccinaties

Doelgroep:
– 1e leerjaar basisonderwijs      Tetanus/difterie – Poliomyelitis
– 5e jaar lager onderwijs            Mazelen/bof/rubella

Het PCLB informeert schriftelijk de verantwoordelijke van de minderjarige leerling over de aard en de bedoeling van de vaccinatie. Het PCLB dient de vaccinatie toe op voorwaarde dat ze hiervoor de schriftelijke toestemming heeft gekregen. Deze toestemming kan gegeven worden voor meerdere vaccinaties tegelijk en is twee jaar geldig.

Tevens wordt de vaccinatiestatus van de leerlingen nagegaan.

Veiligheid en hygiëne:

Het PCLB adviseert de scholen op het vlak van veiligheid en hygiëne.

ANDERE OPDRACHTEN

Het CLB kan bij individuele leerlingen een medisch onderzoek uitvoeren als vorm van nazorg na een algemeen, een gericht of een bijzonder consult.

Medisch onderzoek bij individuele leerlingen:
Het CLB kan een medisch onderzoek uitvoeren op eigen initiatief of op vraag van ouders, leerling of school.

Bij groepen van leerlingen:
In het kader van specifieke gezondheidsrisico’s kan een medisch onderzoek uitgevoerd worden.
(bvb hoofdluizenepidemie)

 

Het CLB is op onze school aanwezig op volgende dagen:

 

19 september 2017 12 december 2017 06 maart 2018 29 mei 2018
3 oktober 2017 9 januari 2018 20 maart 2018 12 juni 2018
17 oktober 2017 23 januari 2018 17 april 2018 26 juni 2018
14 november 2017 6 februari 2018 15 mei 2018
28 november 2017 20 februari 2018 15 mei 2018

Telkens op dinsdagvoormiddag om de veertien dagen.